AKHİSAR’ DA DEPREM!

AKHİSAR’ DA DEPREM!


2019.01.11 04:53:23  38.8947   27.8025        9.7      -.-  2.4  -.-   DOGUCA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel

2019.01.11 04:51:56  38.9370   27.8738       20.7      -.-  1.7  -.-   HASKOY-AKHISAR (MANISA)                           İlksel

2019.01.11 04:50:45  38.9055   27.9198       27.3      -.-  1.8  -.-   SEHITLER-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2019.01.11 04:44:09  38.8917   27.8178        6.4      -.-  2.5  -.-   AKHISAR (MANISA)                                  İlksel

2019.01.11 04:14:12  38.8668   27.7892        8.2      -.-  1.9  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2019.01.11 04:05:16  38.8673   27.8000        7.2      -.-  2.9  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)  

 


Tarih: 11.01.2019 12:42