İŞE İADE DAVASI-DAVA DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Av. Erdoğan Kaya

Av. Erdoğan Kaya

İŞE İADE DAVASI-DAVA DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI- BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREĞİ

21 Eylül 2017 - 16:10

 

İşçiler açısından işe iade davası, iş güvencesinin sağlanmasında büyük önem arz
etmektedir. İşe iade davası ile işverenlerin, iş akdini keyfi olarak sona erdirme ve işçilerin
işsizlik gibi bir sosyal risk ile karşılaşması bir nebze de olsa önlenmeye çalışılmaktadır.
İşe iade davasının sonunda izlenecek yol ve bunun sonuçları İş Kanununda açıklanmıştır 1 .
Bununla birlikte pek sık karşılaşılmamakla birlikte uygulamada bazen dava devam ederken
işçinin, işvereni tarafından tekrar çalıştırılmaya başlanması söz konusu olabilmektedir. Bu
durumda Mahkemece verilecek karar açısından bir tereddüt ortaya çıkmaktadır. Biz de
yazımızda bu konuya açıklık getireceğiz.
İŞÇİNİN DAVA DEVAM EDERKEN İŞE BAŞLATILMASI DURUMUNDA
NASIL BİR KARAR VERİLİR?
Bu durumda Yargıtay, feshin geçerli bir sebebe dayanmadığının işverence kabul edildiği
şeklinde değerlendirme yapmaktadır 2 .
Yargıtay 9. H.D.`nin konuya ilişkin vermiş olduğu kararda; “Ancak dosya içeriğinden
davacının yargılama sırasında tekrar işe başlatıldığı anlaşılmaktadır. Davalı da davacının
apron kartının 05.11.2014 tarihinde geri verildiğini, davacının halen çalıştığını beyan etmiş,
davacı vekilince de davacının 06.11.2014 tarihinde tekrar işe başlatıldığı kabul edilmiştir. İşe
iade talepli dava devam ederken, davacının işe başlatılmış olması, davalı işverenin feshin
geçerli bir sebebe dayanmadığını kabul ettiği şeklinde değerlendirilmelidir. İşçi işe
başlatılmakla işe iade ve işe başlatmama tazminat talepleri konusuz hale gelir. 4857 sayılı İş
Kanunun 21. maddesinin 3. ve 5. fıkralarına göre, boşta geçen süre ücreti, feshin
geçersizliğine ilişkin karar verilmesi ve işe başlatılmak için işverene süresinde başvurulması
şartına bağlıdır. Boşta geçen süre ücretine ilişkin bu şartların yargılama sırasında -
davacının işe başlatılmasıyla - önceden gerçekleştiği kabul edilmelidir. Buna göre işe iade
davası yargılaması sırasında davacının işe başlatılması işe iade ve işe başlatmama tazminatı
taleplerini konusuz hale getireceği ancak çalıştırılmadığı süre 4 aydan fazla olduğundan en
çok 4 aylık brüt ücreti ve diğer hakları tutarında boşta geçen süre alacağının hüküm altına
alınması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir. ”
denilmiştir 3 .
Buna göre işe iade davası devam ederken işçinin, işverence tekrar işe alınması
durumunda; feshin geçerli sebebe dayanmadığının işverence kabul edildiği kabul

1 4857 s. İş Kanunu md. 18 vd.
2 Yargıtay 9. H.D.`nin 2005/24795 E. , 2005/29371 K. sayılı ve 12.09.2005 tarihli kararında; “Ancak dosyaya
ibraz edilen hizmet akdine ve işe giriş bildirgesine göre yargılama devam ederken davacı işe başlatılmıştır.
Davacının işe başlatılmış olması aksi ileri sürülmedikçe işverenin feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını
kabul ettiği şeklinde değerlendirilmelidir. ” denilmiştir.
3 2015/27438 E. , 2016/7211 K. sayılı ve 24.03.2016 tarihli kararı.

edilmekte, bununla birlikte işçinin işe başlatılması nedeniyle işe iade ve işe başlatmama
tazminatı talepleri konusuz kalmaktadır. Ancak işçinin 4 aya kadar çalıştırılmadığı süre
için boşta geçen süre ücretine karar verilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.
Av. Erdoğan KAYA
İletişim adresi: www.gurselavukatlik.com

Bu yazı 1756 defa okunmuştur .

Son Yazılar