HAKLI FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKSIZ HALE...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Av. Erdoğan Kaya

Av. Erdoğan Kaya

HAKLI FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKSIZ HALE GETİRECEĞİ-İŞE İADE DAVASI

30 Ağustos 2017 - 16:33

İşverenin, hangi hallerde haklı nedenle fesih yapabileceği İş Kanununda genel hatlarıyla
belirtilmiştir 1 . Söz konusu sebeplerin gerçekleşmesi halinde işveren iş akdini haklı nedenle ve
derhal feshedebilir. İşverenin, haklı fesih hakkı söz konusu olsa da bazı hallerde izlediği
usulden dolayı yapmış olduğu fesih haksız fesih olarak kabul edilebilir.
İşverenin, işçilerine karşı eşit davranma yükümlülüğü söz konusudur. 4857 s. İş
Kanununun “Eşit davranma İlkesi” başlıklı 5 inci maddesinde, “İş ilişkisinde dil, ırk, renk,
cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı
ayrım yapılamaz. ” denilerek işverenin, işçilerine eşit davranmakla yükümlü olduğu açıkça
belirtilmiştir.
İşverenin, işçilerine karşı eşit davranma yükümlülüğü sadece iş akdinin
kurulmasında ve devamında değil aynı zamanda sona erdirilmesinde de uygulanması
gerekmektedir.Aksi takdirde işverence yapılan haklı nedenle fesih, haksız fesih haline
gelebilir.
Konuya ilişkin Yargıtay 7. H.D.`nin vermiş olduğu kararda; “Somut olayda taraf
tanıklarının ortak beyanlarında davalı işyeri güvenlik kulubesinde 6-7 senedir TV
bulunduğu, kim olursa olsun herkes tarafından izlenildiği, ayrıca davacı tarafından çanak
anten getirildiği ve kendileri de aralarında para toplayarak uydu aldıklarını ifade ettikleri,
uydu alımının da fesihten 7,8 ay önce olduğunu, TV ile ilgili tutanağın tutulduğu tarihte
davacının izinli olduğunu, hepsinin TV izlediğini ancak neden sadece davacının iş akdinin
feshedildiğini bilmediklerini, normal mesai saatleri içerisinde televizyonu görüntü kirliliği
olmaması için kapı arkasına koyduklarını, davacının işyerinden kendisinin izin alacağını
söylediğini belirtmişlerdir.
Dosya içeriğine göre davacının izinli olduğu 05.12.2014 günü tutanak tutulduğu, güvenlik
kulubesinde bulunan televizyonu tüm güvenlik görevlilerinin seyrettiği, iş akdi feshedilen eski
insan kaynakları müdürü ...'in "kendisinin bir kez güvenlik görevlilerini televizyon izlerken
gördüğünü ve hemen kaldırmaları gerektiğini söylediğini, yazılı ve sözlü izin vermediğini
ifade ettiği, ancak iş güvenliğini ihlal eden bu konuya dair fesih öncesinde hiçbir tutanak ve
belge bulunmadığının anlaşıldığı, işyerinde çalışan güvenlik görevlileri ..., ...,..., ...'a
"05.12.2014 tarihinde güvenlik kulubesinde televizyon izlediklerinin tespit edildiği, söz
konusu davranışın işyeri kurallarıyla bağdaşmadığının şirket yetkililerince bildirilmiş ve bu
davranışa son vermesi gerektiği konusunda defalarca uyarılmasına rağmen yetkililerin hiçbir
uyarısını dikkate almadıkları gerekçesiyle" ihtar cezası verildiği,davacının izinli olduğu
belirtilen tarihte tutulan tutanakla sadece davacının iş akdinin feshine karar verildiği,
davacının fesihten yaklaşık 2,5 yıl önce başka bir nedenle savunması alınmışsa da bu
hususun sadece davacının iş akdinin feshedilmesinde rol oynamayacağı, TV olayına
güvenlik görevlilerinin tümünün dahil olduğu anlaşılmıştır. İşverence diğer

1 4857 sayılı İş Kanunu md. 25.

işçilere eşit işlem borcuna aykırı olarak ihtar cezası verildiği bu nedenle
feshin geçersiz olduğu anlaşılmakla davanın kabulüne karar verilmek
gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi isabetli olmamıştır.” denilmiştir 2 .
Yine benzer yönde olmak üzere Yargıtay 22. H.D.`nin konuya ilişkin vermiş olduğu
kararında; “Somut olayda, davacının işverenin çalışanı olan N. K.'a hakaret ettiği ceza davası
ile kesinleşmiştir. Ceza dosyasında, davacının hakaret ettiği, ancak hakaretin karşılıklı olması
nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği ortadadır. Bu durumda,
işverenin, fesih bildiriminde belirttiği hakarete ilişkin fesih nedeni doğrudur. Ancak, işveren,
karşılıklı hakaret olay ına karışan diğer işçisi N. K.'ı işten çıkarmamış, sadece davacıyı işten
çıkararak, yukarıda açıklanan eşiklik ilkesine aykırı davranmıştır. Eşitlik ilkesine aykırı
davranıldığındarıfesih geçersiz hale gelmiştir. Hal böyle olunca,
davacının işe iadesine karar verilmesi doğrudur.” denilmiştir 3 .
30 Ağustos Zafer Bayramınızı ve Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu günler
dilerim..
Av. Erdoğan KAYA
İletişim adresi: www.gurselavukatlik.com

Bu yazı 1433 defa okunmuştur .

Son Yazılar