İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN BAŞKA İŞTE...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Av. Erdoğan Kaya

Av. Erdoğan Kaya

İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN BAŞKA İŞTE ÇALIŞMASI-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

27 Eylül 2017 - 12:48

İş akdi geçersiz bir şekilde sona erdirilen işçinin, işe iade davası yoluyla iş güvencesinden
yararlanması söz konusu olabilmektedir. İşe iade davasının kendisinden beklenen yararı
sağlayabilmesi için ise mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.
İşçinin dava sürecinde çalışamayıp gelir alamadığı için uğradığı zararı bir nebze de olsa
telafi edebilmek için uygulamada “Boşta Geçen Süre Ücreti” olarak tabir edilen ve en çok 4
aya kadar doğmuş bulunan ücret ile bu döneme ilişkin diğer hakları ödenir 1 . Tabi bu halde
işçi, dava sonuçlanıncaya kadar ilgili ödemeye kavuşamayacaktır.
İşe iade davasının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gereği İş Kanunda; “Dava seri
muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi
halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. ” denilerek ortaya konulmuştur 2 .
Ancak Kanunda her ne kadar böyle denilse de uygulamada bu kadar kısa bir sürede davanın
bitirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de yargılama sürecinde birçok işçi çalışma
ihtiyacı/zorunluluğu duymaktadır.
BOŞTA GEÇEN SÜREDE BAŞKA İŞTE ÇALIŞMA İŞE İADE DAVASINDA
HÜKMEDİLEN BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ALINMASINA ENGEL
OLUŞTURUR MU?
İş Kanununda boşta geçen süre ücretine ilişkin olarak; “Kararın kesinleşmesine kadar
çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer
hakları ödenir. ” denilmiştir 3 . Görüldüğü üzere işçiye en fazla dört aya kadar ücret alacağı
ödenecektir. İşçi, dava sürecinde daha uzun süre işsiz kalsa da yalnızca dört aya kadar boşta
geçen süre ücretine ilişkin ödeme alabilecektir.
Bu konuda doktrinde bir grup yazar, işçinin başka işten kazandığı miktarın bu dört aylık
ücretten düşülmesi gerektiğini kabul etmekte; ancak başka bir grup yazar ise İş Kanununda
işçinin çalışmadığı süre değil, işvereni tarafından çalıştırılmadığı süreden söz edildiği için
dava sürecinde başka işte çalışsın ya da çalışmasın bu tutarı alacağını kabul etmektedir 4 .
Kanaatimizce de boşta geçen sürede işçinin başka işverenin yanında çalışması ve
dolayısıyla gelir elde etmesi nedeniyle boşta geçen süre ücretinin ödenmesinde indirim
yapılmaması gerekir. Bu tutardan indirim yapılması gerektiğine dair bir çıkarım yukarıda
bahsetmiş olduğumuz madde metninden de çıkmamaktadır. Bunun yanında işçi, dava
sürecinde dört aydan daha uzun süre işsiz kalsa da dört aylık ücretten fazla boşta geçen süre
ücreti alamazken, başka işverenin yanında çalıştığı iddiası ile boşta geçen süre ücretinden
indirim yapılması gerektiği düşüncesi kanaatimizce hakkaniyete de aykırıdır.

1 4857 s. K. md. 21.
2 4857 sayılı İş Kanunu md. 20. İlgili madde İstinaf kanun yolu da getirildiği için güncelliğini yitirmiştir.
3 4857 s. K. md. 21.
4 Süzek, Sarper; İş Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2009, s. 589.

Yargıtay da bu konuda aynı yönde değerlendirme yapmaktadır. Konuya ilişkin Yargıtay
9. H.D.`nin vermiş olduğu kararda; “Dosya içeriğine göre; somut uyuşmazlıkta işverenin fesih
bildirimini yazılı yapmadığı, ayrıca işe iade davası açıldıktan sonra davacıyı işe davet ettiği
anlaşılmakla, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir.
Uyuşmazlıkta yargılama sürecinin 4 aydan fazla sürdüğü de sabittir. Öte yandan, Dairemiz
kabulüne göre davacının işveren feshinden sonra boşta geçen süre içinde başka bir işveren
nezdinde çalışmış ve bu işten gelir elde etmiş olması, işverenin 4 aya kadar ücret ve diğer
hakları ile ilgili yükümlülüğünü haleldar etmez. Bu durumda, boşta geçen süre için 4 aya
kadar ücret ve diğer hakların ödenmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 1 aya
kadar hükmedilmesi isabetsizdir. Karar bu yönü ile hatalıdır. ” denilmiştir 5 .
Av. Erdoğan KAYA
İletişim adresi: www.gurselavukatlik.com

Bu yazı 2669 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar