SİGORTA PRİM BORCUNA AF-6704 S. TORBA YASA
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Av. Erdoğan Kaya

Av. Erdoğan Kaya

SİGORTA PRİM BORCUNA AF-6704 S. TORBA YASA

02 Mayıs 2016 - 12:26

“Torba Yasa” olarak tabir edilen 6704 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte birçok farklı konuda düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de Genel Sağlık Sigortası(GSS) prim borçlarına getirilen af konusudur. Biz de bu yazımızda bu konuya ilişkin açıklamalar getireceğiz.

GSS(Genel Sağlık Sigortası) nedir?

GSS adından da anlaşılabildiği gibi kişilerin, sağlıklarındaki bozulma riskine karşı sigortalıyı ve belirli şartlar dâhilinde yakınlarını koruma amacıyla getirilmiş bir sigorta koludur. GSS kapsamında sigortalıların ve yakınlarının, hastalık vb. durumda ortaya çıkan ilaç, tedavi gibi giderleri karşılanır. Konuya ilişkin bir tanımlama 5510 s. Yasa`nın 3 üncü maddesinde yapılmıştır. Buna göre; “Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta ” olarak tanımlanmıştır. GSS`li olmanın temel koşulu “Türkiye`de ikamet etmek” olarak gösterilmiştir(5510 s. K. madde 60).

Kimler GSS kapsamındadır?

GSS kapsamındaki kişileri genel olarak üç gruba ayırabiliriz. Buna göre;

1. Çalışarak ve çalışma geliri üzerinden prim ödenmesi, gelir ve aylık alma nedeniyle  GSS kapsamına alınanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

2. Çalışmaya bağlı geliri olmayan ancak gelir testine dayalı olarak GSS primi ödeyerek GSS kapsamına alınanlar,

3. Geliri düşük ya da olmaması nedeniyle, primleri devlet tarafından ödenerek GSS kapsamına alınanlar olarak sınıflandırma yapabiliriz.

Torba Yasa ile bu konuda ne getirilmiştir?

Getirilen düzenleme ile, 26.04.2016 tarihinden önce 5510 s. Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki kişilerin(çalışmayan, gelir-aylık almayan, bakmakla yükümlü kişi durumunda bulunmayan ancak gelir testine göre GSS kapsamında sayılıp tarafına prim borcu çıkarılan), 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilmiştir. Bir başka deyişle bu kişilerin borçları Devlet tarafından af kapsamına alınmıştır. Burada akla bu kapsamda olup da çıkarılan borçları ödeyenlerin bu ödemelerinin iade olup-olmayacağı sorusu akla gelmektedir. Ancak maddede, 26.04.2016 tarihine kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primlerin iade ve mahsup edilemeyeceği açıkça düzenlenmiştir(6704 s. Kanun md. 19).
6663 sayılı Torba Yasa ile bakmakla yükümlü kişi sayılmayan yeni mezun kişilerin; lise ve dengi okullardan mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğretim mezunu olanlar 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun olduktan sonra 2 yıl daha anne-babaları üzerinden GSS kapsamında sayılacakları düzenlenmişti. Ancak bu düzenleme ilgili maddenin 10.02.2016 tarihinden itibaren uygulanması nedeniyle geçmiş borçlara bir etkisi olmayacak, bu tarihten sonra söz konusu kişilerin GSS borcu ile karşılaşmalarına engel olacaktı. 6704 s. Torba Yasa ile getirilen düzenleme ile birlikte, eğitim durumu dikkate alınmaksızın, kişinin 25 yaşından önce çıkarılmış olan borçlarının tahsilinden vazgeçileceği düzenlemesi getirilmiştir.

Av. Erdoğan KAYA
İletişim adresi: www.gurselavukatlik.com

Bu yazı 3483 defa okunmuştur .

Son Yazılar