TORBA YASA-PRİM AFFI-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA(GSS) DÜZENLEME
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Av. Erdoğan Kaya

Av. Erdoğan Kaya

TORBA YASA-PRİM AFFI-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA(GSS) DÜZENLEME

11 Mart 2017 - 14:28

“Torba Yasa” olarak tabir edilen 6824 s. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” pek

çok konuda yenilikler getirmiştir. Bizde bu yazımızda Genel Sağlık Sigortası konusunda

getirilen düzenlemeleri ele alacağız.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Genel Sağlık Sigortası`na ilişkin kısa bir açıklama

yapmak yerinde olacaktır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) NEDİR?

 

Konuya ilişkin bir tanımlama 5510 s. Yasa`da yapılmıştır. Buna göre; “Kişilerin öncelikle

sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların

finansmanını sağlayan sigorta ” olarak tanımlanmıştır 1 .

GSS`li olmanın temel koşulu “Türkiye`de ikamet etmek” olarak gösterilmiştir 2 .

GSS KAPSAMINDA OLANLARLA İLGİLİ NASIL BİR SINIFLANDIRMA SÖZ

KONUSUDUR?

 

GSS kapsamındaki kişileri genel olarak üç gruba ayırabiliriz. Buna göre;

 

1.             Çalışarak ve çalışma geliri üzerinden prim ödenmesi, gelir ve aylık alma

nedeniyle  GSS kapsamına alınanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

2.             Çalışmaya bağlı geliri olmayan ancak gelir testine dayalı olarak GSS primi

ödeyerek GSS kapsamına alınanlar,

3.             Geliri düşük ya da olmaması nedeniyle, primleri devlet tarafından ödenerek

GSS kapsamına alınanlar olarak sınıflandırma yapabiliriz.

 

Görüldüğü üzere GSS`li olanlar sayesinde “bakmakla yükümlü olduğu kişiler” de belli

şartlar dâhilinde yararlanabilmektedir. Bakmakla yükümlü olunan kişiler ise; eş, çocuklar,

ana-baba olarak sayabiliriz.

GSS`ye ilişkin genel nitelikte bir açıklamadan sonra Torba Yasa ile konuya ilişkin

getirilen değişiklikleri ele alabiliriz.

DÜZENLEMEYLE GELİR TESTİNE DAYALI OLARAK GSS`Lİ OLANLARIN

PRİMİ NE KADAR OLDU?

1 5510 s. Kanun md. 3.

2 5510 s. Kanun md. 60.

2017 yılı için yaşadığı hane içindeki geliri yapılacak gelir testinde 592,5 TL`nin üzerinde

olanlar gelir testine dayalı olarak GSS primi yükümlüsüdür.

Düzenlemeyle birlikte gelir testine dayalı olarak GSS kapsamında olanların

primlerinin belirlenmesinde asgari ücretin esas alınacağı belirtilmiştir 3 . Görüldüğü üzere

gelir testinde daha yüksek aile içi gelir çıksa da bu kişilerin prime(GSS) esas kazançları sabit

olarak asgari ücret üzerinden belirlenecektir.

Asgari ücret 2017 yılı için 1.777,50 TL olarak belirlenmiş olup, gelir testine tabi olarak

GSS primi ödeyen kişilerin GSS primleri bu rakam üzerinden belirlenecektir.

Yine Torba Yasa ile birlikte gelir testi kapsamında GSS prim ödeme yükümlüsü

olan kişilerin ödeyecekleri GSS prim oranı % 3 olarak belirlenmiştir 4 . Buna göre 2017

yılı için gelir testine bağlı olarak GSS prim ödeme yükümlüsü olan kişilerin ödemesi

gereken tutar 53,325 TL olarak belirlenmiştir. Belirtmiş olduğumuz üzere tutar bu kişiler

açısından sabittir.

GEÇMİŞ DÖNEM GSS BORÇLARINA İLİŞKİN BİR DÜZENLEME VAR MI?

Gelir testine hiç başvurmayanlardan 2017 yılının Nisan ayından 2018 Nisan ayına kadar

12 aylık süre içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir

testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren yapılan gelir testi sonucuna göre

hesaplanır 5 .

Gelir testine bağlı olarak GSS prim ödeme yükümlüsü olan kişilerin, genel sağlık

sigortalılığından kaynaklanan prim borçlarının, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki döneme

ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zamlarının

tamamının tahsilinden vazgeçilecek 6 .

Ödenmemiş olan aylık GSS borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının;

- 53,325 TL veya daha fazla olması halinde 53,325 TL üzerinden,

3 6824 s. Kanunun 14 üncü maddesi ile 5510 s. Kanunun 80 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. İlgili

değişiklikte; “60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için 82

nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, prime esas kazanç tutarı

olarak esas alınır.  ” denilmiştir. Böylece gelir testine dayalı olarak GSS kapsamında olanların, sırf aile içi gelir

yüksek olduğu için yüksek GSS primi ödeme yükü üzerlerinden alınmıştır.

4 6824 s. Kanunun 15 inci maddesi ile 5510 s. Kanunun 81 inci maddesine “Ancak, 60 ıncı maddenin birinci

fıkrasının (g) bendine tabi olanlar için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %3’ü olup, bu oranı

%12’ye kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”” cümlesi eklenmiştir. Görüldüğü üzere gelir testine dayalı

olarak GSS prim ödeme yükümlülerinin prim oranları % 3 olarak belirlenmiştir. Ancak Bakanlar Kurulu gerekli

görmesi halinde bu oranı 4 katına kadar yani % 12`ye çıkarmaya yetkili kılınmıştır. Şu hususu da belirtmek

gerekir ki bu kapsamdaki kişilerin ağır prim yükü altında ezilmesi önlenmiş, daha düşük tutarlarda prim

ödeyerek GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanması yolu açılmıştır. Bu düzenleme aynı zamanda daha

düşük prim borcu sayesinde sistemin sürdürebilirliği açısından da olumlu olmuştur.

5 6824 s. Kanunun 15 inci maddesi ile 5510 s. Kanuna eklenen geçici 73 üncü maddenin I inci fıkrası.

6 6824 s. Kanunun 15 inci maddesi ile 5510 s. Kanuna eklenen geçici 73 üncü maddenin II inci fıkrası.

- 53,325 TL`den az olması durumunda ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim

borcu yeniden hesaplanır 7 .

Hesaplanan yeni borcun 01.04.2017 tarihini takip eden aybaşından(01.05.2017) itibaren

on iki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi halinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır 8 .

Maddenin yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2017 tarihinden önce zorunlu genel sağlık

sigortalılığından kaynaklanan prim borcu bulunanlar, kanunda belirtilen sağlık hizmetlerinden

yararlanma şartlarını 9 taşımaları halinde, prim borçları dikkate alınmaksızın 1 Nisan 2017

tarihinden itibaren yukarıda belirtmiş olduğumuz 12 aylık sürenin sonuna kadar(Mayıs 2018`e

kadar) sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanacaklardır 10 .

Av. Erdoğan KAYA

www.gurselavukatlik.com

7 6824 s. Kanunun 15 inci maddesi ile 5510 s. Kanuna eklenen geçici 73 üncü maddenin III üncü fıkrası.

8 6824 s. Kanunun 15 inci maddesi ile 5510 s. Kanuna eklenen geçici 73 üncü maddenin III üncü fıkrası.

9 5510 s. Kanun md. 67.

10 6824 s. Kanunun 15 inci maddesi ile 5510 s. Kanuna eklenen geçici 73 üncü maddenin III üncü fıkrası.

Bu yazı 1423 defa okunmuştur .

Son Yazılar