YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER-7020 SAYILI...
Reklam
Reklam
Reklam
Av. Erdoğan Kaya

Av. Erdoğan Kaya

YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER-7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU-TORBA YASA

09 Haziran 2017 - 17:13

7020 sayılı Yapılandırma Kanunu`nun yürürlüğü ile birlikte Sosyal Güvenlik

Kurumu(SGK)`na olan birçok borç yapılandırma kapsamına alınmış bulunmaktadır 1 .

Yapılandırmadan faydalanabilmek için öncelikle başvuru süresine, ödemelerin şekline(peşin

ya da taksit) vb. dikkat edilmesi gerekmektedir 2 . Kural olarak yapılandırma kapsamındaki

borçların eksiksiz ve süresinde ödenmesi gereklidir, aksi takdirde yapılandırmanın bozulması

söz konusu olabilir. Bu durumda borçlu kişinin yapılandırmadan kısmen ya da tamamen

yararlanması mümkün olmayabilir. Ancak bazı hallerde yapılandırma kapsamındaki borçların

eksik ödenmesi, ödemede gecikme vb. hallerde yapılandırmanın bozulmaması söz konusu

olabilir ki bu durumları bilmenin borçluların lehine olacağı açıktır. Biz de bu yazımızda bu

konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağız.

TAKSİTLE ÖDEMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kural olarak yapılandırma kapsamındaki borcun ilk taksitini 31.08.2017 tarihine kadar

(bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler

hâlinde ve en fazla on sekiz eşit taksitte ödemek gereklidir.

Ancak 7020 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde

ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin

süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit

tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen

ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre

belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi

şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik

ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden

fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun

hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir 3 .

BORCUN NE KADARLIK KISMININ EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE

YAPILANDIRMA BOZULMAZ?

Vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak

şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun

hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz 4 .

PEŞİN ÖDEMEYİ SEÇENLERİN BORÇLARINI YAPILANDIRMA

KAPSAMINDA ÖDEME HAKLARI HANGİ HALDE SONA ERER?

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, Kanun uyarınca ödemeleri gereken

tutarları, en geç 31.08.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar

1 Yapılandırma kapsamındaki SGK borçlarının neler olduğunu görmek için “7020 SAYILI TORBA YASA-

YAPILANDIRMA KANUNU-YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ SGK BORÇLARI ” başlıklı yazımıza

bakılabilir.

2 Konuya ilişkin olarak “7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU-YAPILANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR” başlıklı yazımıza bakılabilir.

3 7020 sayılı Kanun madde 3.

4 7020 sayılı Kanun madde 3.

peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç

31.08.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden

yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Ancak, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların Kanuna göre ödemeleri gereken

tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar

kadar yararlandırılacaklardır.

TAKSİTLENDİRME SÜRESİ İÇİNDE TAHAKKUK EDEN BORÇLARIN

ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILANDIRMA BOZULUR MU?

Borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum

olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri

hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan

taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. Görüldüğü üzere yapılandırmadan yararlanan

kişiler, yapılandırmalarının bozulmaması için yapılandırma taksitlerinin ödenmesinde

yukarıda belirtmiş olduğumuz şekilde ödemelerine özen göstermekle birlikte, taksitlendirme

döneminde yeni tahakkuk etmiş sigorta prim borçlarını da ödemeye özen göstermelidir. Aksi

takdirde taksitlendirme döneminde tahakkuk etmiş yeni sigorta prim borçlarını 2 aydan fazla

süre ödemezlerse yapılandırmadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir 5 .

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE ÖDENEMEMİŞ SİGORTA PRİMLERİ NASIL

ÖDENİR?

Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim

ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme

yükümlülerinin, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli

süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden

aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir 6 .

Av. Erdoğan KAYA

www.gurselavukatlik.com

Bu yazı 1563 defa okunmuştur .

Son Yazılar